Originals

COROMINAS, J. Nuclis de sensorialitat no mentalitzada: les seves manifestacions en la clínica analítica.

MIRÓ, MT. La contratransferència: un fet clínic?.

VILOCA, L. Ansietat catastròfica: de la sensorialitat a la comunicació.

KOHUT, H. Introspecció, empatia i psicoanàlisi .

Lligams interdisciplinaris

ANGUERA, B. Una contribució a la història de la psicoanàlisi a Catalunya. La trajectòria de Júlia Corominas Vigneaux.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

BLANQUÉ, JM.; FOLCH, P. Transferència i deliri en la psicoteràpia de grup amb pacients psicòtics.

Avui comentem

Llibres
CORREALE, A.; RINALDI, L. Quale Psicoanalisi per al psicosi?. (Recensió: J.Clusa).

REY, H. Universal of psychoanalysis in the treatment of psychotic amb bordeline states. (Recensió: E. Wieland).

Revistes
Revista de Psicoanálisis. (Recensió: A.Ferrer).