Joan Coderch i Neri Daurella

  • INICI: 11 d’octubre de 2019
  • FINAL: 13 de març de 2020
  • HORARI: 2n divendres de 20 h a 22 h
  • DATES: 11/10/19, 8/11/19, 13/12/19, 10/01/20, 14/02/20, 13/03/20
  • HORES: 12
  • PREU: 204 €

Joan Coderch: Doctor en Medicina. Psiquiatra. Psicoanalista titular con funciones didàctica de la SEP-IPA. Expresident de la SEP. Ex professor adjunto de psiquiatria de la Universitat de Barcelona. Professor Emèrit de la Universitat Ramon Llull. Experiència en la direcció de diversos seminaris a la SEP.

Neri Daurella: Llicenciada en Psicologia, Especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista (membre de la SEP i de IARPP).

Des dels actuals coneixements aportats per les anomenades Ciències de la Complexitat o Teoria de la no Linealitat, sabem que el éssers humans, en tant que organismes vius, constitueixen  sistemes dinàmics, adaptatius, auto-organitzadors i no lineals. En tot procés psicoanalític o psicoterapèutic, como en tota  relació interpersonal, els sistemes pacient i terapeuta interaccionen entre si, i aquesta interacció dóna lloc a fenòmens emergents.  En aquest sentit, entenem per fenòmens emergents aquells que no poden explicar-se per la suma o naturalesa dels elements que interaccionen entre si, sinó que apareixen com a fenòmens conseqüents a la interacció. La psicoanàlisi relacional  no es centra en l’estudi de la relació que estableixen pacient  i terapeuta  en el significat  social de la paraula, como amb molta freqüència es malentén, sinó en la interacció que, inevitablement, es produeix en tota  relació humana. En la clínica, l’objectiu es el d’afavorir un tipus d’interacció que promogui  canvis positius en l’organització i creixement  d’ambdós sistemes.

A psicoanalistes, psicoterapeutes, psicòlegs i, en general a tots els professionals de la salut mental.

Aconseguir que els assistents assimilin la teoria i conceptes bàsics del paradigma relacional, dirigit a la comprensió de les relaciones humanes, essencialment basades en les emocions,  tan en la clínica psicoterapèutica com en la vida quotidiana.

Teoria dels sistemes dinàmics intersubjectius, adaptatius i no lineals; intersubjectivitat;  hereto -regulació i auto regulació; experiències terapèutiques.

Lectura i discussió de treballs de psicoanàlisi publicats en revistes de l’especialitat.

Participació de cada assistent en el diàleg.

Assistència mínima al 80% de les sessions

Inscriu-te