Originals

BODNER, G. Simbolització,transferència i relacions d’objecte.

ESKELINEN, T. La simbolització de la relació terapèutica.

FOLCH, P. Símbol i “diàbolo” a la transferència.

GRIMALT, A.; MIRÓ, MT. Experiències primitives i pensament simbòlic : un exemple clínic.

HERNÁNDEZ, V. Concepte psicoanalític de la funció simbòlica: Simbolisme “sensorial” i simbolisme “Metafòric”.

TORRAS, E. Gènesi del símbol en el procés terapèutic.

RYCROFT, CH. El simbolisme i la seva relació amb els processos primari i secundari(Traducció: J.Sala).

SEGAL, H. Notes sobre la formació de símbols (Traducció: JM.Tous).

Aplicacions de la Psicoanàlisi

ABELLÓ, N.; POCH, J. La unitat originària: Fallida del seu funcionament.

OLIVA, MV.; VILOCA, Ll. De l´autosensorialitat a la representació simbòlica en el tractament dels nens autistes.

Lligams interdisciplinaris

LEAL, A.; SASTRE, G. Una aproximació piagetiana al sorgiment del símbol.

Qüestions de lèxic

LAPLANCHE, J. Clínica de la traducció freudiana (Traducció: Ll.Viloca).

Avui comentem

Llibres
GARCÍA, JE.. Comunidad terapéutica psicoanalítica de estructura familiar. (Recensió: P.Beà).

HERNÁNDEZ, V. Patologia Narcisista y “Bordeline”. (Recensió: M.Mitjavila).

REY, P. Una temporada con Lacan. (Recensió: B.Anguera).

SEGAL, H. Dream. Phantasy and Art. (Recensió: P.Folch).

THOMÄ, H.; KÄCHELE, H. Teoria y Práctica del Psicoanálisis. (Recensió: P.Beà).

TUSTIN, F. The Projective Shell in Children and Adults. (Recensió: LL.Viloca).

Revistes
Psychanalyse a l´Université. T. 15/90; 1999. p.107-139. (Recensió: G.Bodner).