PREMI JÚLIA COROMINES

1. FONAMENT DEL PREMI

El premi Júlia Coromines és un homenatge a la cofundadora de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP), societat reconeguda el 1959 per l’Associació Psicoanalítica Internacional (IPA). La Dra. Coromines va desenvolupar una àmplia trajectòria com a analista, formadora i investigadora sobre l’estructuració de la ment humana, tenint presents les experiències més primerenques.

Aquest premi té com a objectiu estimular noves aportacions i investigacions en relació al psiquisme general i específicament al psiquisme primitiu en nens, adolescents i adults des de la perspectiva psicoanalítica.

2. CONSIDERACIONS DEL PREMI

Es concedeix el premi al millor treball original, sigui escrit en català, castellà o anglès, segons el criteri del jurat nomenat a tal efecte.

El premi consisteix en:

 • Dotació econòmica de 1.000 euros
 • Diploma acreditatiu
 • Publicació del treball a una de les revistes editades per la SEP “Temas de Psicoanálisis” o la “Revista Catalana de Psicoanàlisi”
 • Subscripció a la Revista Catalana de Psicoanàlisi per dos anys
3. BASES DE LA CONVOCATÒRIA
 • El premi es convoca cada dos anys
 • Hi poden participar estudiants i professionals en salut mental d’orientació psicoanalítica.
 • Els treballs poden ser individuals o grupals.
 • S’obre la convocatòria l’1 de setembre de 2021. La data límit de presentació dels treballs és el 1 de març de 2022.
 • La decisió del jurat s’anunciarà el 15 de juliol de 2022.
 • L’entrega del premi es realitzarà durant el mes de novembre de 2022.
4. EL JURAT

Per a cada convocatòria s’elegeix un jurat format per cinc analistes: tres membres de la SEP, un membre de l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM) i un membre provinent d’una societat europea. Els components del jurat són designats per la Junta de la SEP.

El jurat per a la convocatòria del 2022 és el següent: Llúcia Viloca (SEP), Irene Oromí (SEP), Teresa Ferret  (SEP), Alberto Carrión Garcia de la Parada (APM) y Jean-Louis Fourasier.

5. CRITERIS QUE ES VALOREN EN ELS TREBALLS

L’originalitat dels continguts sobre els aspectes teòrics i clínico-terapèutics i la metodologia emprada, així com la qualitat i claredat de la redacció.

6. ENTREGA DELS TREBALLS

Els autors han d’entregar tres exemplars impresos.

El treball ha de tenir un màxim de 35 pàgines DIN-A4 (14.000 paraules). Tipus de lletra Times New Roman, mida 12. També s’ha de presentar en un arxiu en format electrònic (CD-ROM. Pen drive).

El treball ha d’estar signat amb un pseudònim. A cap exemplar hi pot figurar el nom de l’autor ni cap esment que en permeti la seva identificació. Tampoc se citarà a la bibliografia. L’autor ha d’adjuntar a la documentació, en un sobre tancat, les seves dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. El sobre no s’obrirà fins que el jurat hagi emès la valoració dels treballs presentats a la convocatòria.

L’adreça d’enviament és:
Societat Espanyola de Psicoanàlisi – SEP
c/ Alacant 27, entresòl C
08022 Barcelona

7. L’autor premiat es compromet a adaptar el format i les característiques del text a les normes de la Revista Catalana de Psicoanàlisi i/o de Temas de Psicoanálisis per a la seva publicació.

8. La participació suposa la plena acceptació d’aquestes bases i l’assumpció de la responsabilitat que pogués sorgir sobre qualsevol reclamació al respecte.

9. LLIBRE DEL REGLAMENT I ACTES

La SEP deixarà constància de les actes del premi, juntament amb les seves bases.

L’acta del Premi Júlia Coromines ha d’incloure:

 • Composició del jurat
 • Acta de la reunió en què s’ha adjudicat el premi
 • Títol del treball i dades personals de l’autor
10. COMISSIÓ DEL PREMI
La comissió del Premi intervé en cas que puguin sorgir dubtes pel que fa al desenvolupament del certamen i l’aplicació de les bases. La funció d’aquesta Comissió és la d’assessorar i resoldre aquestes qüestions.
La comissió del Premi està formada per:
 • President/a de la SEP
 • Director/a de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB)
 • Secretari/ària científic/a de la SEP
 • Coordinador/a del Departament d’Anàlisi de Nens i Adolescents
 • Director/a de la Revista Catalana de Psicoanàlisi
 • Director/a de la revista “Temas de Psicoanálisis”