Amb el títol Comprensió i detecció de l’assetjament escolar: una experiència d’intervenció conjunta amb pares, alumnes i professors a Sevilla, la sessió científica, celebrada a la SEP el 17 de febrer, va permetre compartir amb tots els assistents una experiència de treball en l’abordatge del problema del bullying.

Es va donar pas a la trobada amb un vídeo musical que mostrava el patiment que genera l’assetjament escolar i la necessitat que sigui atès pels adults.

Els psicoanalistes podem deixar enrere el divan i la sala però el nostre setting intern i la nostra escolta ens acompanya allà on anem.

La presentació va pretendre transmetre el treball nascut de les inquietuds de la ment de l’analista sobre aquest problema de la realitat social que resulta molt complex de pensar i atendre.

El Dr. Cayetano García Castrillón va iniciar la presentació explicant el naixement de la campanya de conscienciació. Va sorgir en comprovar que diferents disciplines tenien en comú les mateixes preocupacions, necessitats i desitjos de compartir i portar a terme iniciatives conjuntes en equip envers el problema del bullying. Va sorgir així una xarxa multidisciplinària: professors, advocat/coach, policia, coordinadors de centres escolars, psiquiatres, psicòlegs i psicoanalistes, coordinats pel centre d’orientació familiar Sant Sebastià de Sevilla.

A continuació, es va presentar el disseny del projecte i l’activitat que va suposar per a cadascun dels components de l’equip de psicoanalistes implicats en el mateix.

Aquests són:
Sra. Teresa Aguilar Ortuño. Psicoterapeuta per la FEAP, psicòloga, membre de l’APM, psicòloga a l’escola The English Montessori School de Madrid, directora Infantil i coordinadora de Primària al col·legi Internacional Europa de Sevilla.
Dr. Cayetano García Castrillón. Metge psiquiatre, psicoanalista didacta SEP-IPA, membre de l’Associació del Sud de Psicoteràpia Psicoanalítica, orientador familiar per la Universitat Pontifícia de Salamanca i director d’IDOF.
Dr. Antonio de la Plata Caballero. Psiquiatre, coordinador de la Unitat de Salut Mental Macarena Nord, psicoanalista SEP-IPA i president de l’Associació del Sud de Psicoteràpia Psicoanalítica.
Sra. Silvia Lillian García de la Vega. Psicòloga clínica, psicoanalista SEP-IPA i psicoterapeuta FEAP/EuroPsy.


Esq. a dreta: S. García de la Vega, T. Aguilar, C. García Castrillón i A. de la Plata

El projecte va intentar atendre les necessitats d’informació, desinformació, malentesos i inquietuds de totes les parts implicades en el problema. D’aquesta manera, es busca poder contenir en la mesura del possible les ansietats que envaeixen tots aquells que es veuen afectats i han de pensar en el mateix. Per a això, es van dissenyar unes intervencions que es van dur a terme en dos espais diferenciats i que van atendre tres sectors implicats.

Dos espais:

 • Sala de reunions d’un centre d’orientació familiar
 • Dos centres escolars interessats

Sectors implicats:

 • Pares, tutors i familiars
 • Professors, orientadors, psicòlegs escolars, alumnes de magisteri i, en general, professionals de l’educació
 • Alumnat: primer de primària i primer d’ESO de dos centres escolars

Els pares, tutors i familiars van assistir a una trobada amb una taula multidisciplinària formada per: professor, psiquiatre (psicoanalista), psicòleg escolar (psicoanalista), advocat/coach i policia nacional:

 • Des de cada camp es potencia la importància de la família com a agent de prevenció, detecció i atenció
 • Des de la psicoanàlisi es destaca la base del vincle i el desenvolupament afectiu juntament amb la comunicació

Els professionals de l’ensenyament de les escoles en col·laboració van tenir una trobada amb una taula multidisciplinària formada per: dos psiquiatres (psicoanalistes), dos psicòlegs (psicoanalistes) i policia nacional:

 • Des del camp de treball de cada presentador s’exposen elements que ajudin a comprendre la dimensió del problema i els possibles abordatges del mateix
 • Des de la psicoanàlisi es destaquen els aspectes transferencials que deixen la situació d’assetjat i assetjador com a elements difícils de pensar i, fins i tot, de detectar

Després d’aquesta primera fase en què es va treballar amb aquests dos grups a manera d’agents contenidors, preventius i d’atenció al problema del bullying, vam passar a treballar a les aules amb els alumnes de dos col·legis col·laboradors. Es va fer una intervenció en classes de primer de primària i de primer de l’ESO:

 • Desenvolupat tan sols per psicoanalistes
 • Presentació d’un material audiovisual adequat a l’edat de cada grup
 • Desenvolupament d’una dinàmica de grup a classe

Després d’aquesta trobada amb els alumnes es va fer una devolució als professors i equip educatiu que estigués interessat.

Tot això va permetre un abordatge integratiu tant per les parts implicades en el problema com pels sectors disciplinaris que atenen el mateix; donant pas a unes possibilitats de desenvolupament d’estratègies pròpies, per part d’un dels centres, i posteriors peticions de col·laboració en futures campanyes antibullying. De la mateixa manera, un dels dos centres implicats ha manifestat interès en continuar amb les possibles intervencions sobre aquest tema.

A l’actualitat, aquest projecte segueix desenvolupant-se i augmenta la demanda de centres escolars que volen ser atesos.

Silvia Lillian García de la Vega